regeldienst.nl Voorwaarden

Voorwaarden

Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT Voorwaarden, zijn de regeldienst.nl Voorwaarden. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840 en is online beschikbaar: Nederland_ICT_Voorwaarden_2014.pdf

De regeldienst.nl Voorwaarden zijn van toepassing op alle licenties, abonnementen, andere aanbiedingen en overeenkomsten, tussen u als klant en ons, regeldienst.nl (KvK nr. 24421454), als leverancier van uw online Vragenbomen-software en andere van ons afgenomen producten of diensten.

Artikel 1 - Aanvulling tenzij afwijking

Hetgeen is vermeld in deze voorwaarden geldt in aanvulling op de Nederland ICT voorwaarden tenzij er expliciet is vermeld dat het een afwijking is. Onverminderd het voorgaande wordt ook expliciet vermeld dat er sprake is van een aanvulling bij een bepaald artikel van de Nederland ICT voorwaarden indien dat relevant is voor de leesbaarheid. Bij een afwijking, of in geval van (andere) tegenspraak, geldt hetgeen is vermeld in deze voorwaarden en blijft hetgeen (afwijkend of tegenstrijdig) is vermeld in de betreffende bepaling van de Nederland ICT voorwaarden buiten toepassing.

Artikel 2 - SaaS-dienst

regeldienst.nl levert in beginsel een SaaS-dienst (oftewel ‘Software as a Service’) in de zin van hoofdstuk 3 van de Nederland ICT voorwaarden aan de klant, tenzij de klant en regeldienst.nl (al dan niet aanvullend) andere producten of diensten overeenkomen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Van de Nederland ICT voorwaarden zijn in beginsel slechts de hoofdstukken 1 tot en met 3 van toepassing op de door regeldienst.nl aan u geleverde SaaS diensten. Indien regeldienst.nl (al dan niet aanvullend) andere producten of diensten dan SaaS-diensten aan u levert, dan zijn in dat geval de andere betreffende hoofdstukken van de Nederland ICT voorwaarden (al dan niet aanvullend) van toepassing.

Artikel 4 - Schriftelijk

'Schriftelijk’ in de zin van de regeldienst.nl Voorwaarden is per post, per e-mail of online (via het contactformulier op de regeldienst.nl website).

Artikel 5 - Website

Website in de zin van regeldienst.nl Voorwaarden betekent enige webpagina(‘s) te vinden onder een domeinnaamextensie, zoals www.regeldienst.nl of www.regeldienst.nl/prod, die wordt beheerd door regeldienst.nl.

Artikel 6 - Abonnement is overeenkomst

Een abonnement tussen de klant en regeldienst.nl is een overeenkomst in de zin van de Nederland ICT voorwaarden. Indien in de regeldienst.nl Voorwaarden het begrip overeenkomst voorkomt, valt daaronder ook een abonnement.

Artikel 7 - Beroep of bedrijf

De klant in de zin van de regeldienst.nl Voorwaarden handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en heeft uit dien hoofde een abonnement of andere overeenkomst met regeldienst.nl.

Artikel 8 - Zakelijk gebruik

De producten of diensten van regeldienst.nl zijn uitsluitend bestemd voor rechtmatig zakelijk gebruik, oftewel gebruik door de klant in de uitoefening van een beroep of bedrijf in overeenstemming met wet- en regelgeving, de overeenkomst tussen de klant en regeldienst.nl en de daaronder van toepassing zijnde regeldienst.nl voorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, betekent dit, maar is daartoe niet beperkt, dat de klant op basis van zijn abonnement met regeldienst.nl de producten of diensten van regeldienst.nl uitsluitend voor diens eigen beroep of bedrijf mag gebruiken, en niet voor derden.

Artikel 9 - Gebruiksrecht

9.1 de klant heeft in overeenstemming met de regeldienst.nl Voorwaarden, en de specifieke voorwaarden als vermeld bij het aangaan van het abonnement of de andere overeenkomst, een recht tot rechtmatig gebruik van de SaaS-dienst(en) in de zin van artikel 10.2 van de Nederland ICT voorwaarden. De klant wordt geen eigenaar of rechthebbende van de programmatuur die door regeldienst.nl ter beschikking wordt gesteld als SaaS-dienst of op andere wijze als product of dienst.
9.2 Indien de klant op enig moment ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij strafbare feiten, dan wel de klant anderszins inbreuk makend of onrechtmatig handelt jegens regeldienst.nl of een derde, al dan niet door diens gebruik van de overeengekomen SaaS-dienst(en), dan mag regeldienst.nl zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang na haar constatering van voornoemde situatie schriftelijk opzeggen en eindigt derhalve het gebruiksrecht. Onder de klant wordt mede begrepen door de klant geautoriseerde derde(n) als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

Artikel 10 - Gebruik door derden

In afwijking van artikel 24.1, tweede zin, van de Nederland ICT voorwaarden geldt dat, hoewel regeldienst.nl de SaaS-dienst slechts in opdracht van de klant levert, het de klant vrij staat om derden te autoriseren om uitsluitend namens de klant de door regeldienst.nl ter beschikking gestelde SaaS-dienst te gebruiken om gegevens (ten behoeve) van die klant in te voeren. Deze derde heeft geen recht om voor derde(n) of eigen doeleinden de SaaS-dienst(en) te gebruiken op grond van voornoemde autorisatie.

Artikel 11 - Eigen verantwoordelijkheid

De klant staat er tegenover regeldienst.nl voor in dat hij eigenaar, dan wel anderszins gerechtigd tot gebruik, is van de door of namens de klant ingevoerde gegevens. De klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik, en het gebruik van door de klant geautoriseerde derden, van de door regeldienst.nl ter beschikking gestelde producten of diensten. De klant is verplicht door dit gebruik verkregen resultaten, of andere ingevoerde of verkregen gegevens, zelf steeds te controleren en zo nodig aan te passen dan wel daarvoor extern advies in te winnen. regeldienst.nl is dus niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de door dit gebruik verkregen resultaten of andere ingevoerde of verkregen gegevens.

Artikel 12 - Tariefverhoging

In aanvulling op artikel 3.5 van de Nederland ICT voorwaarden geldt dat regeldienst.nl ten minste jaarlijks de overeengekomen prijzen of tarieven mag aanpassen door toepassing van een inflatiecorrectie volgens een in Nederland gangbare index. In dat geval mag regeldienst.nl afwijken van de genoemde drie maanden termijn in het vorenbedoelde artikel 3.5 door slechts een termijn van een maand te hanteren. In dat geval geldt voorts in afwijking van het vorenbedoelde artikel 3.5 dat de klant dan niet gerechtigd is tot de daarin bedoelde opzegging.

Artikel 13 - Recht op opschorting

In aanvulling op artikel 3.7 en 8.4 van de Nederland ICT voorwaarden mag regeldienst.nl het verlenen van de SaaS-dienst(en) opschorten indien de klant verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is.

Artikel 14 - Gevolgen van beëindiging

Indien de overeenkomst eindigt, eindigt tevens per direct de verplichting van regeldienst.nl om de SaaS-dienst te verlenen en het gebruiksrecht op die dienst van de klant. regeldienst.nl stelt de klant nog gedurende 30 dagen na de einddatum van de overeenkomst in staat om de door gebruikmaking van de SaaS-dienst opgeslagen gegevens te downloaden. De gegevens van de klant en eventuele backups hiervan zullen vervolgens onherroepelijk worden gewist. regeldienst.nl is niet verplicht de klant op de hoogte te stellen van het wissen van de gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het wissen van de gegevens.

Artikel 15 - Verwerking van persoonsgegevens

regeldienst.nl verwerkt geen persoonsgegevens, echter:

15.1 Indien en voor zover regeldienst.nl ten opzichte van de klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 sub 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”):
- zijn de klant en regeldienst.nl verplicht een overeenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG (“Verwerkersovereenkomst”) te sluiten, welke Verwerkersovereenkomst als bijlage bij deze regeldienst.nl Voorwaarden is gevoegd;
- zal met ingang van 25 mei 2018 de Verwerkersovereenkomst tussen regeldienst.nl en de klant van toepassing zijn en zal artikel 26 van de Nederland ICT Voorwaarden zijn vervallen.
15.2 In geval van een tegenstrijdigheid tussen de regeldienst.nl Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst zal het in de Verwerkersovereenkomst bepaalde prevaleren tenzij in de Verwerkersovereenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1 in afwijking van artikel 16.1 van de Nederland ICT voorwaarden geldt dat de totale aansprakelijkheid van regeldienst.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of welke andere rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het betaalde abonnementsgeld (excl. BTW) voor de relevante periode, afgerond op een heel abonnementsjaar. In geval van een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen, geldt dat als één toerekenbare tekortkoming, en is de aansprakelijkheid van regeldienst.nl in dat geval voor de serie in totaal ook beperkt tot maximaal één keer het bedrag van het betaalde abonnementsgeld (excl. BTW) voor de relevante periode, afgerond op een heel abonnementsjaar.
16.2 In afwijking van artikel 16.2 van de Nederland ICT voorwaarden geldt dat in geen geval, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken, de totale aansprakelijkheid van regeldienst.nl niet meer zal bedragen dan het bedrag dat in een voorkomend geval of in voorkomende gevallen uit hoofde van de door regeldienst.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventueel door haar volgens de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering te dragen eigen risico.

Artikel 17 - Wijzigingen

regeldienst.nl mag de regeldienst.nl Voorwaarden eenzijdig wijzigen na voorafgaande bekendmaking via de website of per e-mail of anderszins. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en vervangen voorgaande algemene voorwaarden. De gewijzigde regeldienst.nl Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

Artikel 18 - Vervanging

Indien een bepaling van de regeldienst.nl Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd en onverminderd van kracht blijven. regeldienst.nl heeft dan het recht om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met regeldienst.nl door een e-mail te sturen naar info@regeldienst.nl.nl